Zbogom, dragi Krleža MOBI ✓ Zbogom, dragi ePUB

Zbogom, dragi Krleža MOBI ✓ Zbogom, dragi  ePUB Zbogom, dragi Krle a, zbirka polemi kih tekstova Igora Mandi a o mentalitetu post krle ijanske epohe objavjuje se danas ponovno, umalo o dvadesetogodi njici prvoga izdanja Niro, Knji evne novine, Beograd,Premda je knjiga onovremeno bila ocijenjena kao skandalozna , a autor progla en dvojbenim u zgra anju nad injenicom da jedan otprije poznati krle ijanac mo e, na ovakav na in, pamfletski udariti u same temelje jednoga kulturno knji evnoga i ak dru tveno ideolo kog uzora i tovi e mita u mnogim je kritikama na vrijeme uo ena razlo nost Mandi eve polemi arske o trine tovi e od dokumentarne vrijednosti, koja joj je odmah priznata, u naknadnim je leksikografskim i krle ijanskim preocjenjivanjima zaslu ila pohvalnije epitete I danas e mnogima drsko i krle ohulno zazvu ati neke Mandi eve polemi arsko pamfletisti ke parade Nastala u vremenima kad su se pravile svakojake dru tvene bilance tj osamdesetih godina pro loga stolje a , a bunji ta ra i avala kako bi bila pretvorena u nova strati ta, danas utoliko vi e daje osjetiti vidovitost Mandi eve ironije i svjesnu blasfemi nost Ukratko, Zbogom, dragi Krle a ni danas nije knjiga za nje nije i finije knji evne du ice, jer je u njoj Igor Mandi pokazao kako pravo krle ijanstvo mo e nad ivjeti sve, pa i post krle ijanske epohe, jedino ako je na tragu samoga M Krle e dosljedno protiv svih autoriteta, kultova, institucija i vlasti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *