Moja ljubav Nikola Tesla PDF/EPUB ¿ Moja ljubav

Moja ljubav Nikola Tesla PDF/EPUB ¿ Moja ljubav Va ington, sredina devetnaestog veka Katarina Mekmehon je puna ivota, eli ne to vi e, eli igru, u ivanje, druga ije do ivljaje Upoznaje Roberta Andervuda D onsona, stabilnog oveka, koji je na pragu pesni ke i uredni ke karijere Odlu uje se da se uda za njega Njena prva avantura je preseljenje u Njujork, grad koji ubrzano raste u nebesa Katarinina du a eljna svakakvih ispunjenja je samo delimi no sre na Ima skladan dom, ra a dvoje dece Oven Mekmehon D onson i Agnes Mekmehon D onson , njihova ku a u aveniji Leksington postaje steci te mnogih umetnika i nau nika Upoznaje Marka Tvena, Teodora Ruzvelta, D ona Mjuira, Radjarda Kiplinga, u iva u ve ito mladom i napretku okrenutom Njujorku, putuje sa Robertom u Evropu Ali, ne to nedostaje Njene ogromne udnje jo uvek nisu zadovoljeneKrajemgodine Tomas Komerford Martinu dom D onsonovih dovodi novog oveka To je nau nik Nikola Tesla On je iz drugog sveta ili, kako se Katarini ini, iz sasvim druge dimenzije Nau nik arobnjak menja njen dotada nji svet, donosi joj svebojne vatre, uzburkava njene misli, ostavlja goru e tragove u njenoj du i Da li je svestan ili nesvestan kakav uticaj ima na nju Da li to uti e na njega Kako se ona bori sa injenicom da je postao najbolji prijatelj njenog mu a Sve te misli Katarina zapisuje u svoj dnevnik Ona voli, pati, udi, koketira, smi lja i tra i I po prvi put ivi punim plu ima, bez obzira na injenicu da je ovek koga voli podredio svoj ivot nauciIgraju i svoju igru u ljubavno prijateljskom trouglu Katarina iznosi na videlo sopstvene snove, prepune strasti, razgovore i dru enja sa Nikolom Teslom i svoje hrabre postupke u elji da ga osvoji, prati pomno njegovu karijeru, do kraja ivota rastrzana izme u po tovanja prema mu u i duhovne povezanosti sa te ko doku ivim nau nikomKatarina Mekmehon D onson prolazi putem koji je prepun trnja, isku enja i odbacivanja Me utim, ona je potpuno svesna da je njena istina ve naOpisuje i odrastanje svoje dece, njihove ivote, umetni ki ivot svog mu a Opisuje sopstvene ponore i grotla koji joj vrlo esto razdiru itavo teloKatarina Mekmehon D onson umiregodine Njena poslednja poruka je bila vezana za Nikolu TesluOvo je pri a o inspiraciji, stvaranju, arobnja tvu i neprolaznoj ljubavi koja prevazilazi okvire svetlosnih ogledala u koje mo emo da gledamo Ovo je pri a o rtvi i bezuslovnoj privr enosti, o istra ivanju, davanju, o aravanju, o svetlucavim srodnim du ama koje se ipak spajaju jednom, nekad, onda kada je to dopu teno, u sred svepro imaju e energije koja nikada ne nestaje


10 thoughts on “Moja ljubav Nikola Tesla

  1. Đorđe Bajić Đorđe Bajić says:

    Ana Atanaskovi prisutna je na doma oj knji evnoj sceni ve osam godina i do sada je publikovala jednu zbirku pri a Beogradska majske pri e, 2006 i dva romana Duet du a, 2007 Jelena An ujska, 2008 Na svom tre em romanu radila je punih pet godina, a istra ivanje ju je, pored nezaobilazne posete Teslinom muzeju u Beogradu, odveo do Njujorka, Va ingtona i


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *