Interna Szczeklika - mały podręcznik 2014/2015 PDF/EPUB

Interna Szczeklika - mały podręcznik 2014/2015 PDF/EPUB Wersja skr cona podr cznika Interna Szczeklika zawieraj ca wybrane informacje niezb dne w codziennej praktyce lekarskiej oraz dodatkowo zasady post powania dora nego w stanach nag ych, w urazach i w ostrych zaburzeniach psychicznychKompendium, podobnie jak du y podr cznik, ukazuje si co roku, a wi c stanowi aktualne r d o sprawdzonej wiedzy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *