Plavi čuperak MOBI µ Paperback

Plavi čuperak MOBI µ Paperback Ah detinjstvo Nijedna knjiga nije uspela ono to je ova Anti eva zbirka pesama da me vrati u detinjstvo, da se prisetim, ne samo doga aja, ve i ose aja, boja koje krase svet, bezbri nosti koje nisam ni bio svestan, de jih snova, od kojih osta e olupine Eh, da imam neku mo , samo nakratko, da posetim jednog de aka, sakrivenom u izmaglici, na bledoj slici detinjstva, pa da mu apnem nekoliko re i Za to da ono nosi moje breme, za to da tra i neko drugo vreme, kad ve ima svoje Ose am ne to u meni rastepomal Nijedna knjiga nije uspela ono to je ova Anti eva zbirka pesama da me vrati u detinjstvo, da se prisetim, ne samo doga aja, ve i ose aja, boja koje krase svet, bezbri nosti koje nisam ni bio svestan, de jih snova, od kojih osta e olupine Eh, da imam neku mo , samo nakratko, da posetim jednog de aka, sakrivenom u izmaglici, na bledoj slici detinjstva, pa da mu apnem nekoliko re i Za to da ono nosi moje breme, za to da tra i neko drugo vreme, kad ve ima svoje Ose am ne to u meni rastepomalo bolno pomalo belo,kao da nekakve zbunjene lastelete kroz moju glavu i telo.Vrte se.Presti u.Ne to tra e.Od njih se na usni dah u ari.Ja ne znam ta u.A tata ka e jo si ti balava za takve stvari.Sunce se, eno,kao vretenonad gradom vrtii glavom klima.Sve je u menidanas areno.I u tebi jemo da areno.U nama svima arenog ima.Usne jedino zato postojeda s nekim podeli ne to svoje.I ne zna koliko kao ti takvihve eras ponovo nikog nemaju.I ne zna koliko kao ti istihza susret sa tobom ba sad se spremaju.I ne zna ko su to, kao ti divni,i to su jastuke suzama vla ili.A lepo ste se mogli srestisamo da ste se malo potra iliVa no je, mo da, i to da znamo ovek je eljen tek ako eli,i ako sebe celoga damo tek tada mo emo biti celi.Sazne emo tek ako ka e i iskrene, istovetne.I samo onda kad i mi tra imomo i e neko i nas da sretne.A jednom, kad godine minuu beskraj u daljinu,i pro u areni danikao da nisu bili,i u se etnjei posive aprilii lepi plavi uperaknad okom nam osedi vide e da ta mrva,maju na mrva detinjstvanov neki ivot vredi kao da raste u srcuvelika zvezdana pri a,bezbri na,zlatno uta,pa ivi jo mnogo puta,jo nebrojeno puta.Nije ovo poezija samo za decu, deca ne razumeju to ta, ovo je svevremena poezija za itav ivot Poezija koja u sebi krije uputstvo kako iveti ,. Ovo su tvoje pesme.Ne pitaj kako sam saznao sta misli.Mo da sam ponekad bio ti.Mo da si i ti pomalo bio ja.Mo da smo zajedno bili ceo svet Se ate li se kad ste bili tinejd eri Se ate li se tog perioda ra anja prvih ljubavi oh, tih velikih, obi no nesre nih, ljubavi , prvih poljup i a, zaljubljivanja, razo aranja Kakvo je to samo doba bilo Mi, tako nevini i smotani, ulazimo u novi svet pun ma tanja i svakojakih ljubavi, svet snova i buntovni tva Svet, iz koga barem ja jo uvek, izgled Ovo su tvoje pesme.Ne pitaj kako sam saznao sta misli.Mo da sam ponekad bio ti.Mo da si i ti pomalo bio ja.Mo da smo zajedno bili ceo svet Se ate li se kad ste bili tinejd eri Se ate li se tog perioda ra anja prvih ljubavi oh, tih velikih, obi no nesre nih, ljubavi , prvih poljup i a, zaljubljivanja, razo aranja Kakvo je to samo doba bilo Mi, tako nevini i smotani, ulazimo u novi svet pun ma tanja i svakojakih ljubavi, svet snova i buntovni tva Svet, iz koga barem ja jo uvek, izgleda, ne iza ohE, pa, ova knjiga jeste upravo za takve ve itu decu u svetu odraslih, nevinu u du i, zaljubljenu u sve Divni Mika ju je napisao prvenstveno za klince i klinceze od nekih dvanaestak pa sve do njihove esnaeste godine, ali kako svako od nas mo e da se prona e u tim stranicama, re i emo da je ova zbirka pesama ono to se ka e za sva vremena itavu zbirku imenuje jedna pesma, ona koja je svakom od nas, verujem, obele ila detinjstvo, a to je Plavi uperak I, naravno, kako to obi no biva u tom nevinom dobu, ljubav predstavlja glavni motiv, a uperak plavi je, pre svega, simbol a kog doba.Eh, te silne tajne, izazovi, e nje Mika je to tako divno iskazao u svojim stihovima i sumnjam da e iko uspeti da tako miluje re ima Ovaj priru nik za odrastanje satkan je od 22 pesme, pa mo ete zaigrati Prvi tango , u ivati u Prole u , sanjariti uz Plavu zvezdu ili pro etati a kim korzom Poku ajte da doku ite prve de je Tajne ili O emu pri amo dok etamo , otkrijte Zagonetku i zamislite ta bi bilo Kad bi jastuci progovorili.O svakoj pesmi bi moglo da se pri a na iroko, ali ih ipak pro itajte sami, ogreja e vam du u, sigurna sam Ovu knjigu napisao sam ja Pomogla su mi sva deca koju sampoznavao Istina, niko mi nije diktirao stihove, niko birao ilidopisivao nove re i, ali svi su bili prisutni Bile su prisutnedetinje o i, njihove tajne, njihove najlep e ljubavi i snovi Iuop te, uvek kad pi em pesme za decu, radije bih umesto svogimena potpisao mnogo i mnogo de ijih imena Neponovljivi uperak, Miroslav Mika Anti Tako smo zavoleli plave momke Nema na svetu dve iste srede.Dva ista utorka.Dva ista petka.Sve nove ljubavi novije vrede ivi se sve ivlje is po etka ivi se da se nikad ne pada.Da bude sna niji posle oluje.I da se u tvom srcu ve sadasto zlatnih srca unapred uje Odluka Nezaboravna knjiga o lepoti mladosti Ovo su tvoje pesme.Ne pitaj kako sam saznao sta mislis.Mozda sam ponekad bio ti.Mozda si i ti ponekad bila ja.Mozda smo zajedno bili ceo svetNajvoljeniji Mika Samo ja znam nikada vi e,nikada vi e,ne emo se uhvatiti za rukeni hodati od ugla do uglai poku avati uzalud da se setimo dok utimone eg vrlo va nog,ne eg toliko ogromno va nog ega se razdvojeni nikada vi e ne emo mo i setiti Ne znam.Ceo svet smo obi liu udnji ludojpodjednakoj,a za korak se mimoi li.Da,mora da je tako Sre om jastuci ni ta ne govore uvaju milion tajni u mekoj belini perja.Oni su kao la e,velike bele la e, to plove u nemogu e,u snove,u bezmerja.Uve e te odvedu.U zoru te Samo ja znam nikada vi e,nikada vi e,ne emo se uhvatiti za rukeni hodati od ugla do uglai poku avati uzalud da se setimo dok utimone eg vrlo va nog,ne eg toliko ogromno va nog ega se razdvojeni nikada vi e ne emo mo i setiti Ne znam.Ceo svet smo obi liu udnji ludojpodjednakoj,a za korak se mimoi li.Da,mora da je tako Sre om jastuci ni ta ne govore uvaju milion tajni u mekoj belini perja.Oni su kao la e,velike bele la e, to plove u nemogu e,u snove,u bezmerja.Uve e te odvedu.U zoru te dovedu,I zna se sve je uredu Stvarno videti, zna i umeti videti ki u kako pada uvis Videti kako padaju uvis krovovi ku a i reke u kojima se talo e vrhovi planina Ovako sam to cuo Ko nije nebo ugledao u vodi, taj nema pojma ta su ribe na drve u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *